Viên chức muốn đổi vị trí việc làm cần phải làm gì?

21/11/2023
Viên chức muốn đổi vị trí việc làm cần phải làm gì?
165
Views

Viên chức là những người làm việc trong các cơ quan công quyền, tổ chức hành chính nhà nước hoặc các tổ chức công cộng khác. Vị trí việc làm của viên chức phụ thuộc vào cấp bậc và lĩnh vực công việc. Các viên chức giữ vai trò quản lý tại cấp cao trong các cơ quan như chính phủ, bộ, sở, ban ngành hoặc tỉnh thành, ví dụ như Thủ tướng, Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh. Vậy viên chức muốn đổi vị trí việc làm cần phải làm gì? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư 247 để biết thêm quy định pháp luật về vấn đề này nhé!

Căn cứ pháp lý

  • Luật Viên chức 2010

Vị trí việc làm của viên chức được hiểu thế nào?

Theo quy định pháp luật, viên chức là những người làm trong cơ quan nhà nước. Hiện nay, viên chức có thể làm nhiều vị trí. Những vị trí việc làm của viên chức theo quy định là những vị trí gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý tương ứng. Dưới đây là quy định pháp luật về vị trí việc làm của viên chức.

Căn cứ theo Điều 7 Luật Viên chức 2010 có quy định như sau:

Điều 7. Vị trí việc làm

1. Vị trí việc làm là công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý tương ứng, là căn cứ xác định số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Chính phủ quy định nguyên tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định số lượng vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó thì vị trí việc làm được hiểu là công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý tương ứng, là căn cứ xác định số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Viên chức muốn đổi vị trí việc làm cần phải làm gì?

Hiện nay, có nhiều viên chức muốn đổi vị trí việc làm của mình. Tuy nhiên, để một viên chức có thể đổi vị trí việc làm thì viên chức đó phải có đủ tiêu chuẩn về chuyên môn và nghiệp vụ của vị trí đó. Dưới đây là quy định pháp luật về điều kiện để thay đổi vị trí việc làm.

Căn cứ Điều 32 Luật Viên chức 2010 quy định về thay đổi vị trí việc làm đối với viên chức, cụ thể như sau:

Điều 32. Thay đổi vị trí việc làm

1. Khi đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu, viên chức có thể được chuyển sang vị trí việc làm mới nếu có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm đó.

2. Việc lựa chọn viên chức vào vị trí việc làm còn thiếu do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

3. Khi chuyển sang vị trí việc làm mới, việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng làm việc hoặc có thay đổi chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 28 và Điều 31 của Luật này.

Theo đó, viên chức có thể được thay đổi vị trí việc làm khi đáp ứng các điều kiện sau:

  • Khi đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu tuyển dụng viên chức cho vị trí việc làm đó;
  • Viên chức có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm đó.

Như vậy đối chiếu với trường hợp của bạn, bạn sẽ được thay đổi vị trí việc làm nếu đơn vị của bạn có nhu cầu tuyển dụng cho vị trí đó và đồng thời bạn phải có đủ các tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm này.

Viên chức muốn đổi vị trí việc làm cần phải làm gì?
Viên chức muốn đổi vị trí việc làm cần phải làm gì?

Viên chức thay đổi vị trí việc làm thì được xếp lương như thế nào?

Khi thay đổi vị trí việc làm, viên chức phải tìm hiểu các điều kiện về việc thay đổi cũng như quy định pháp luật về xếp lương của vị trí việc làm mới. Dưới đây là quy định pháp luật về xếp lương của viên chức thay đổi vị trí việc làm.

Căn cứ theo tiểu mục 3 Mục II Thông tư 79/2005/TT-BNV quy định về nguyên tắc xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện xếp lương theo ngạch công chức, viên chức hoặc chức danh chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành Tòa án, Kiểm sát (sau đây gọi chung là ngạch công chức, viên chức), cụ thể như sau:

3- Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện xếp lương theo ngạch công chức, viên chức hoặc chức danh chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành Tòa án, Kiểm sát (sau đây gọi chung là ngạch công chức, viên chức).

a) Làm công việc gì thì bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức đó; được bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức nào thì xếp lương theo ngạch công chức, viên chức đó.

b) Việc phân loại kết quả tuyển dụng hoặc kết quả thi nâng ngạch không được dùng làm căn cứ để xếp lên bậc lương cao hơn trong ngạch được bổ nhiệm.

c) Khi thay đổi công việc hoặc chuyển công tác không được kết hợp nâng bậc lương hoặc nâng ngạch.

Trường hợp chuyển sang làm công việc mới không phù hợp với ngạch công chức, viên chức đang giữ thì phải chuyển ngạch.

Trường hợp luân chuyển theo yêu cầu nhiệm vụ đến làm công việc khác có mức lương thấp hơn thì được giữ ngạch, bậc lương đang hưởng (kể cả chế độ nâng bậc lương và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch công chức, viên chức đó).

Trường hợp chuyển công tác mà công việc mới phù hợp với ngạch đang giữ, thì cơ quan, đơn vị mới tiếp tục trả lương (kể cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có ở ngạch đang giữ) theo giấy thôi trả lương của cơ quan, đơn vị cũ.

d) Khi được bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, thì giữ nguyên ngạch, bậc lương đang hưởng và hưởng phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo được đảm nhiệm; nếu ngạch công chức, viên chức đang giữ không phù hợp với chuyên môn theo chức danh lãnh đạo mới được đảm nhiệm thì phải chuyển ngạch.

4- Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử hoặc bổ nhiệm) khi thôi giữ chức danh lãnh đạo thì không được dùng phụ cấp chức vụ lãnh đạo đã được hưởng trước đó để xếp lên bậc lương cao hơn trong ngạch công chức, viên chức đang giữ; việc bảo lưu và thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

5- Cán bộ chuyên trách và công chức ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty Nhà nước được chuyển công tác vào làm việc trong cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, thì được bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch công chức, viên chức phù hợp với vị trí và chuyên môn, nghiệp vụ của công việc mới được đảm nhiệm. Chế độ tập sự hoặc thử việc khi chuyển công tác thực hiện theo quy định của pháp luật, thời gian tập sự hoặc thử việc (nếu có) này được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương ở ngạch công chức, viên chức được bổ nhiệm khi chuyển công tác.

Theo đó, viên chức thay đổi vị trí việc làm thì được xếp lương như sau:

  • Khi thay đổi công việc hoặc chuyển công tác không được kết hợp nâng bậc lương hoặc nâng ngạch.
  • Trường hợp chuyển sang làm công việc mới không phù hợp với ngạch công chức, viên chức đang giữ thì phải chuyển ngạch.
  • Trường hợp luân chuyển theo yêu cầu nhiệm vụ đến làm công việc khác có mức lương thấp hơn thì được giữ ngạch, bậc lương đang hưởng (kể cả chế độ nâng bậc lương và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch công chức, viên chức đó).
  • Trường hợp chuyển công tác mà công việc mới phù hợp với ngạch đang giữ, thì cơ quan, đơn vị mới tiếp tục trả lương (kể cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có ở ngạch đang giữ) theo giấy thôi trả lương của cơ quan, đơn vị cũ.

Khuyến nghị

Luật sư 247 tự hào là hệ thống công ty Luật cung cấp các dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Với vấn đề trên, công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn luật dân sự đảm bảo hiệu quả với chi phí hợp lý nhằm hỗ trợ tối đa mọi nhu cầu pháp lý của quý khách hàng, tránh các rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện.

Thông tin liên hệ

Vấn đề Viên chức muốn đổi vị trí việc làm cần phải làm gì? đã được chúng tôi cung cấp qua thông tin bài viết trên. Luật sư 247 luôn có sự hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên viên tư vấn pháp lý, quý khách hàng có vướng mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ liên quan như là tư vấn pháp lý về làm sổ đỏ mới vui lòng liên hệ đến hotline 0833102102. Chúng tôi sẽ giải quyết các khúc mắc của khách hàng, làm các dịch vụ một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện. 

Mời bạn xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Viên chức là gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Luật Viên chức 2010 quy định về viên chức như sau:
Viên chức
Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.
Theo đó, viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Viên chức khi thay đổi vị trí việc làm được xếp lương như thế nào?

Căn cứ theo hướng dẫn tại tiểu mục 3 Mục II Thông tư 79/2005/TT-BNV hướng dẫn việc xếp lương viên chức khi thay đổi công việc khác như sau:
– Làm công việc gì thì bổ nhiệm vào ngạch viên chức đó; được bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức nào thì xếp lương theo ngạch viên chức đó.
– Không được kết hợp nâng bậc lương
– Trường hợp chuyển sang làm công việc mới không phù hợp với hạng chức danh viên chức đang giữ thì phải chuyển hạng
– Chuyển đến công việc mới có lương thấp hơn: Được giữ bậc lương đang hưởng kể cả chế độ nâng lương, chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).
– Chuyển công tác mà công việc mới phù hợp với chức danh đang giữ: Cơ quan mới tiếp tục trả lương theo giấy thôi trả lương của cơ quan cũ.
– Khi bổ nhiệm chức danh lãnh đạo: Giữ nguyên bậc lương đang hưởng và được hưởng thêm phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo mới được bổ nhiệm. Nếu chức danh đang giữ không phù hợp chuyên môn thì phải chuyển chức danh.

Khi nào viên chức được thay đổi vị trí công việc?

Trong công việc, không chỉ riêng viên chức mà người lao động nói chung, có nhiều trường hợp được thay đổi công việc khác nhau.
Theo đó, viên chức có thể thay đổi sang vị trí công việc khác trong các trường hợp: chuyển sang vị trí làm việc mới khi cơ quan có nhu cầu, biệt phái, nghỉ việc.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Luật khác

Comments are closed.