Chủ đề: Như thế nào là gây thiệt hại trong khi bắt giữ người phạm tội