Chủ đề: Có phải chủ sở hữu có quyền định đoạt tài sản của mình trong mọi trường hợp không?