Chủ đề: cổ đông đương nhiên là thành viên hội đồng quản trị