Quy định về kéo dài thời hạn nâng lương như thế nào?

05/06/2023
Quy định về kéo dài thời hạn nâng lương năm 2023 như thế nào?
292
Views

Pháp luật quy định khi cán bộ, công chức viên chức vi phạm kỷ luật sẽ có các biện pháp khác nhau để xử lý kỷ luật vi phạm đó theo đúng quy định và mức độ vi phạm. Bên cạnh việc áp dụng xử lý kỷ luật thì cán bộ, công chức viên chức sẽ còn có thể bị kéo dài thời hạn nâng lương. Vậy để hiểu chi tiết quy định về kéo dài thời hạn nâng lương như thế nào? Bạn đọc hãy tham khảo nội dung bài viết sau đây của Luật sư 247.

Căn cứ pháp lý

Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là bao lâu?

Kỷ luật lao động là một loạt các biện pháp mà người sử dụng lao động có thể áp dụng nhằm nhắc nhở, cảnh cáo, trừng phạt người lao động khi người lao động có hành vi vi phạm nội quy, quy tắc lao động, tùy theo mức độ vi phạm. Pháp luật có quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật như sau:

Căn cứ Điều 123 Bộ luật Lao động 2019 quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật lao động như sau:

Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động

1. Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 06 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 12 tháng.

2. Khi hết thời gian quy định tại khoản 4 Điều 122 của Bộ luật này, nếu hết thời hiệu hoặc còn thời hiệu nhưng không đủ 60 ngày thì được kéo dài thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.

3. Người sử dụng lao động phải ban hành quyết định xử lý kỷ luật lao động trong thời hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Theo đó, thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 06 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 12 tháng.

Khi hết thời gian quy định tại khoản 4 Điều 122 Bộ luật Lao động 2019, nếu hết thời hiệu hoặc còn thời hiệu nhưng không đủ 60 ngày thì được kéo dài thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động nhưng không quá 60 ngày.

Quy định về kéo dài thời hạn nâng lương năm 2023 như thế nào?

Trường hợp 1: 

Trường hợp viên chức bị cách chức thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 12 tháng, đồng thời đơn vị sự nghiệp công lập bố trí vị trí việc làm khác phù hợp.

Thông tư 03/2021/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ  quy định, trong thời gian giữ bậc lương hiện giữ, nếu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo hoặc quyết định bằng văn bản của cấp có thẩm quyền là không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức thì bị kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên như sau:

Kéo dài 12 tháng (1 năm) đối với các trường hợp:

– Cán bộ bị kỷ luật cách chức;

– Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức;

– Viên chức và người lao động bị kỷ luật cách chức.

Kéo dài 6 tháng đối với các trường hợp:

– Cán bộ, công chức bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo;

– Viên chức và người lao động bị kỷ luật cảnh cáo;

– Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm; trường hợp trong thời gian giữ bậc có 2 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao bị kéo dài 6 tháng.

Kéo dài 3 tháng đối với viên chức và người lao động bị kỷ luật khiển trách.

Trường hợp vừa không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là tổng các thời gian bị kéo dài theo quy định của pháp luật

Trường hợp 2: 

Trong các Trường hợp nếu nguoi lao động đang là người lao động thì đối với các hình thức xử lý kỷ luật sẽ áp dụng theo “Bộ luật lao động 2019” quy định như sau:

“Điều 126. Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong những trường hợp sau đây:

1.Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động;

Quy định về kéo dài thời hạn nâng lương năm 2023 như thế nào?

2.Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm.

Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định tại Điều 127 của Bộ luật này;

3.Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng.

Các trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm: thiên tai, hoả hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và các trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.”

Như vậy, chỉ khi có những vi phạm theo quy định tại Điều 123 Bộ luật lao động 2019 quy định và vi phạm nội quy lao động của công ty phải áp dụng kỷ luật thì mới bị xử lý kỷ luật theo quy định. Đối với các Hình thức kỷ luật theo quy định của “Bộ luật lao động 2019” bao gồm các hình thức như khiển trách; kéo dài thời gian nâng lương không quá 6 tháng, cách chức và sa thải. Nếu như người lao động không vi phạm vào những quy định trên thì hình thức xử lý kỷ luật của người sử dụng lao động là không đúng với quy định của pháp luật quy định.

Xóa kỷ luật, giảm thời hạn chấp hành kỷ luật lao động kéo dài thời hạn nâng lương được quy định như thế nào?

Xử lý vi phạm kỷ luật lao động nghĩa là chủ thể có thẩm quyền áp dụng hình thức trách nhiệm kỉ luật tương ứng đối với người lao động có hành vi vi phạm kỉ luật theo luật định. Cụ thể hơn, theo quy định tại Điều 117 Bộ luật lao động quy định: “Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh trong nội quy lao động.” Vậy việc xóa kỷ luật, giảm thời hạn chấp hành kỷ luật lao động kéo dài thời hạn nâng lương được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 126 Bộ luật Lao động 2019 quy định về xóa kỷ luật, giảm thời hạn chấp hành kỷ luật lao động như sau:

Xóa kỷ luật, giảm thời hạn chấp hành kỷ luật lao động

1. Người lao động bị khiển trách sau 03 tháng hoặc bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau 06 tháng hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức sau 03 năm kể từ ngày bị xử lý, nếu không tiếp tục vi phạm kỷ luật lao động thì đương nhiên được xóa kỷ luật.

2. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau khi chấp hành được một nửa thời hạn nếu sửa chữa tiến bộ thì có thể được người sử dụng lao động xét giảm thời hạn.

Theo đó, khi người bị xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức kéo dài thời hạn nâng lương sau 06 tháng nếu không tiếp tục vi phạm kỷ luật lao động thì đương nhiên được xóa kỷ luật.

Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau khi chấp hành được một nửa thời hạn nếu sửa chữa tiến bộ thì có thể được người sử dụng lao động xét giảm thời hạn.

Khuyến nghị

Luật sư X là đơn vị pháp lý đáng tin cậy, những năm qua luôn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của quý khách hàng. Với vấn đề Quy định về kéo dài thời hạn nâng lương chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn luật lao động Công ty Luật sư X luôn hỗ trợ mọi thắc mắc, loại bỏ các rủi ro pháp lý cho quý khách hàng.

Thông tin liên hệ:

Vấn đề “Quy định về kéo dài thời hạn nâng lương năm 2023 như thế nào?” đã được Luật sư 247 giải đáp thắc mắc ở bên trên. Với hệ thống công ty Luật sư 247 chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng liên quan tới dịch vụ làm sổ đỏ. Với đội ngũ luật sư, chuyên viên, chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ giúp quý khách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí và ít đi lại. Chi tiết vui lòng liên hệ tới hotline: 0833102102

Mời bạn xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp:

Quy định pháp luật về việc nâng lương trước thời hạn như thế nào?

Nâng lương trước thời hạn là hình thức nâng lương được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi đáp ứng được đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.
Hằng năm thì người lao động sẽ được xét tăng lương theo thỏa thuận và theo quy chế của doanh nghiệp hoặc là theo quy định của pháp luật đối với những cán bộ, công chức, viên chức.

Thời gian kéo dài nâng lương trước thời hạn tối đa là bao lâu?

Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV quy định: “…tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định…”

Có được nâng lương hai lần liên tiếp không?

Theo quy định ở Mục d Khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/TT – BNV  quy định
“Số lần được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:
Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh”.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Lao động

Comments are closed.