Thu tiền hàng hóa mới được lập hóa đơn đúng không?

10/10/2022
Thu tiền hàng hóa mới được lập hóa đơn đúng không
421
Views

Để hợp pháp hóa việc kinh doanh, doanh nghiệp cần phải nắm rõ quy định về thời điểm lập hóa đơn chính xác. Vậy theo quy định, Cách xác định thời điểm lập hóa đơn năm 2022 như thế nào? Thu tiền hàng hóa mới được lập hóa đơn đúng không? Thu tiền hàng hóa lập hóa đơn bao gồm những nội dung gì? Bài viết sau đây của Luật sư 247 sẽ giúp quý bạn đọc giải đáp thắc mắc về những vấn đề này, mời bạn cùng theo dõi nhé.

Căn cứ pháp lý

Hóa đơn bán hàng là gì?

Hóa đơn bán hàng (hay còn gọi là hóa đơn trực tiếp, hóa đơn thông thường) là loại hóa được sử dụng để kê khai và tính thuế theo phương pháp trực tiếp.

Loại hóa đơn này được áp dụng cho các cá nhân, tổ chức thực hiện kinh doanh hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trong nước hoặc khi xuất khẩu hàng hóa vào các khu phi thuế quan và các trường hợp khác tương tự như xuất khẩu như: Hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho các cá nhân, tổ chức thuộc khu phi thuế quan; hoạt động bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ ở trong nước. Hóa đơn bán hàng trong trường hợp này sẽ bao gồm cả hóa đơn điện tử, hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết chuyển dữ liệu với cơ quan thuế.

Cách xác định thời điểm lập hóa đơn năm 2022 như thế nào?

Theo Điều 9, Nghị định 123/2020/NĐ-CP Quy định về thời điểm lập hoá đơn như sau:

Đối với hoạt động bán hàng hoá

– Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa (bao gồm cả bán tài sản nhà nước, tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước và bán hàng dự trữ quốc gia) là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Đối với hoạt động cung cấp dịch vụ

– Thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền (không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng).

Đối với trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ

– Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

Thu tiền hàng hóa mới được lập hóa đơn đúng không
Thu tiền hàng hóa mới được lập hóa đơn đúng không

Thu tiền hàng hóa mới được lập hóa đơn đúng không?

Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định thời điểm lập hóa đơn như sau:

Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa (bao gồm cả bán tài sản nhà nước, tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước và bán hàng dự trữ quốc gia) là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Như vậy, thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Do đó, khi anh/chị đã giao hàng cho người mua thì có thể lập hóa đơn ngay cả khi chưa thu được tiền hàng.

Thu tiền hàng hóa phải lập hóa đơn theo nguyên tắc gì?

1. Hóa đơn được lập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số. 

Đối với hóa đơn thu cước dịch vụ viễn thông, hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước, hóa đơn thu phí của các ngân hàng, vé vận tải hành khách của các đơn vị vận tải, các loại tem, vé, thẻ và một số trường hợp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, khi lập hóa đơn được thay thế liên 1 bằng bảng kê chi tiết số hóa đơn thực tế đã lập. Chi tiết mỗi số hóa đơn giao khách hàng được thể hiện trên một dòng của Bảng kê với đầy đủ các tiêu thức đã được đăng ký tại hóa đơn mẫu. 

4. Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.

Trường hợp doanh nghiệp có nhiều đơn vị trực thuộc trực tiếp bán hàng hoặc nhiều cơ sở nhận ủy nhiệm cùng sử dụng hình thức hóa đơn đặt in có cùng ký hiệu theo phương thức phân chia cho từng cơ sở trong toàn hệ thống thì doanh nghiệp phải có sổ theo dõi phân bổ số lượng hóa đơn cho từng đơn vị trực thuộc, từng cơ sở nhận ủy nhiệm. 

Trường hợp doanh nghiệp có nhiều cơ sở bán hàng hoặc nhiều cơ sở được ủy nhiệm đồng thời cùng sử dụng một loại hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử có cùng ký hiệu theo phương thức truy xuất ngẫu nhiên từ một máy chủ thì doanh nghiệp phải có quyết định phương án cụ thể về việc truy xuất ngẫu nhiên của các cơ sở bán hàng và đơn vị được ủy nhiệm nhưng phải đảm bảo các thứ tự phải liên tục từ nhỏ đến lớn.

Thu tiền hàng hóa lập hóa đơn bao gồm những nội dung nào?

Nội dung trên hóa đơn được lập phải đảm bảo tuân thủ các tiêu thức sau:

1.  Về Ngày tháng năm lập hóa đơn:

– Đối với bán hàng hóa: là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền;

– Đối với cung ứng dịch vụ: là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

2. Về Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán, tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua

– Doanh nghiệp là người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã số thuế” của người mua và người bán. Trường hợp đơn vị trực thuộc là nơi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì phải ghi mã số thuế của đơn vị trực thuộc (nếu có), nếu không thì ghi mã số thuế của doanh nghiệp;

– Tiêu thức “tên, địa chỉ” của người bán, người mua phải viết đầy đủ, trường hợp viết tắt thì phải đảm bảo xác định đúng người mua, người bán;

– Khi bán hàng hóa, dịch vụ mà tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn. Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”. 

Riêng đối với các đơn vị bán lẻ xăng dầu, nếu người mua không yêu cầu lấy hoá đơn, cuối ngày đơn vị phải lập chung một hoá đơn cho tổng doanh thu người mua không lấy hoá đơn phát sinh trong ngày. 

3. Về số thứ tự, tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền

– Ghi theo thứ tự tên hàng hóa, dịch vụ bán ra; gạch chéo phần bỏ trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo.

– Trường hợp người bán quy định mã hàng hóa, dịch vụ để quản lý thì khi ghi hóa đơn phải ghi cả mã hàng hóa và tên hàng hóa.

– Các loại hàng hóa cần phải đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu thì phải ghi trên hóa đơn các loại số hiệu, ký hiệu đặc trưng của hàng hóa mà khi đăng ký pháp luật có yêu cầu.

– Đối với các loại hàng hóa, dịch vụ đặc thù như điện, nước, điện thoại, xăng dầu, bảo hiểm…được bán theo kỳ nhất định thì trên hóa đơn phải ghi cụ thể kỳ cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

4. Về người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên; người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)

– Trường hợp người đại diện theo pháp luật không ký vào tiêu thức “người bán hàng” thì phải có Giấy ủy quyền cho người trực tiếp bán ký và phải ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của doanh nghiệp vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

– Người bán phải yêu cầu người mua ký, ghi rõ họ tên tại tiêu thức “người mua hàng” trên hóa đơn, trừ trường hợp mua hàng không trực tiếp như: Mua hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX và bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài… Nhưng đối với các trường hợp này, người bán hàng phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX.

5. Về đồng tiền ghi trên hóa đơn: là đồng Việt Nam.

– Trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật thì tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt.

Trường hợp phát hiện có thông tin sai sót trên hóa đơn thì phải xử lý hóa đơn lập sai theo quy định.

Thời điểm lập hóa đơn và ngày ký số hoá đơn có bắt buộc trùng nhau không?

Theo nội dung quy định tại Khoản 9, Điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP

– Thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử là thời điểm người bán, người mua sử dụng chữ ký số để ký trên hóa đơn điện tử được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm của năm dương lịch. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có thời điểm ký số trên hóa đơn khác thời điểm lập hóa đơn thì thời điểm khai thuế là thời điểm lập hóa đơn.

Như vậy, có thể thấy, ngày lập hóa đơn và ngày ký số trên hóa đơn không bắt buộc phải trùng nhau. Nhưng thông thường thời điểm ký số hoá đơn trùng với thời điểm lập hoá đơn.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ Luật sư 247

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật sư 247 “Thu tiền hàng hóa mới được lập hóa đơn đúng không?. Nếu quý khách có nhu cầu soạn thảo mẫu đơn xin tạm ngừng kinh doanh; thủ tục giải thể công ty cổ phần; lập hóa đơn điện tử; dịch vụ tạm ngừng kinh doanh, thủ tục xin hợp pháp hóa lãnh sự của chúng tôi;… mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận.

Hotline: 0833.102.102.

Câu hỏi thường gặp

Thời điểm lập hóa đơn hàng hóa được xác định như thế nào?


Theo quy định, thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa sẽ được xác định là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Đối với trường hợp doanh nghiệp của anh/chị thì thời điểm lập hàng hóa là thời điểm giao hàng cho công ty kia.

Chuyển địa điểm kinh doanh thì nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ở đâu?

Theo quy định, công ty của bạn nếu có địa điểm kinh doanh được chuyển sang tỉnh khác thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tại cơ quan thuế nơi chuyển đi.

Doanh nghiệp có được phép lập hóa đơn thanh toán bằng ngoại tệ không?

Theo quy định, đồng tiền ghi nhận trên hóa đơn phải là đồng Việt Nam. Do đó, bạn có thể lập hóa đơn doanh nghiệp ghi tổng số tiền thanh toán bằng ngoại tệ, phần chữ ghi bằng tiếng việt và tỷ giá trên hóa đơn theo tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản theo hướng dẫn.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Luật khác

Comments are closed.