Chủ đề: Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi cố ý gây thương tích có bị tội không?;