Chủ đề: Người khó khăn trong nhận thức có được trực tiếp mở tài khoản ngân hàng không?