Chủ đề: Kế hoạch quốc gia về quản lý loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát?