Chủ đề: Huỷ bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng trong trường hợp nào?