Chủ đề: Hướng dẫn tình tiết phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng