Chủ đề: Đi giao thuốc có vi phạm quy định giãn cách theo Chỉ thị 16 không?