Chủ đề: Có phải trả nợ khi bị đánh cắp thông tin để vay tiền?