Chủ đề: có được mang theo vũ khí tự chế bên người để tự vệ không