Chủ đề: Có được hưởng án treo khi giết người trong trạng thái bị kích động mạnh?