Quyết định hướng dẫn tập sự viên chức mới 2023

23/11/2023
Quyết định hướng dẫn tập sự viên chức
146
Views

Theo quy định pháp luật về lao động, người lao động trước khi ký hợp đồng lao động làm việc chính thức thì sẽ trải qua thời gian thử việc. Các nội dung làm việc của thời gian thử việc có thể được ghi nhận dưới dạng hợp đồng thử việc hoặc trong hợp đồng lao động. Viên chức cũng tương tự như người lao động. Tuy nhiên, đối với viên chức thì pháp luật quy định là viên chức phải có thời gian tập sự trước khi chính thức ký hợp đồng. Vậy quyết định hướng dẫn tập sự viên chức được quy định như thế nào? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư 247 để biết thêm quy định pháp luật nhé!

Căn cứ pháp lý

  • Nghị định 115/2020/NĐ-CP

Chế độ tập sự của viên chức là gì?

Chế độ tập sự của viên chức là một trong những chế độ quen thuộc đối với viên chức hiện nay. Hầu hết viên chức trước khi làm việc chính thức sẽ có thời gian làm quen với công việc của vị trí việc làm sắp được bổ nhiệm. Dưới đây là quy định pháp luật cụ thể về chế độ tập sự của viên chức.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 2 Nghị định 115/2020/NĐ-CP giải thích từ ngữ “chế độ tập sự” như sau:

“Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “Chế độ tập sự” là các quy định liên quan đến quá trình người được tuyển dụng vào viên chức làm quen với môi trường công tác và tập làm những công việc của vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp sẽ được bổ nhiệm quy định trong hợp đồng làm việc; […]”

Và chế độ tập sự của viên chức được quy định cụ thể tại Điều 21 Nghị định 115/2020/NĐ-CP.

Quyết định hướng dẫn tập sự viên chức

Trong thời gian tập sự, viên chức tập sự sẽ có thời gian làm quen với công việc của vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp mà mình sắp được bổ nhiệm. Khi tập sự, viên chức sẽ được hướng dẫn bởi người hướng dẫn được đơn vị sự nghiệp công lập phân công hướng dẫn. Dưới đây là quy định pháp luật cụ thể về hướng dẫn tập sự viên chức.

Thứ nhất, về chế độ tập sự được quy định theo Điều 21 Nghị định 115/2020/NĐ-CP như sau:

Người được tuyển dụng vào viên chức phải thực hiện chế độ tập sự để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Thời gian tập sự được quy định như sau:

  • 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học. Riêng đối với chức danh nghề nghiệp bác sĩ là 09 tháng;
  • 09 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo cao đẳng;
  • 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo trung cấp.
  • Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự.

Trường hợp người tập sự nghỉ ốm đau hoặc có lý do chính đáng dưới 14 ngày mà được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập nơi người được tuyển dụng vào viên chức đang thực hiện chế độ tập sự đồng ý thì thời gian này được tính vào thời gian tập sự.

Nội dung tập sự:

  • Nắm vững quy định của pháp luật viên chức về quyền, nghĩa vụ của viên chức, những việc viên chức không được làm; nắm vững cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập nơi công tác; nội quy, quy chế làm việc của đơn vị; chức trách, nhiệm vụ và yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng;
  • Trau dồi kiến thức và rèn luyện năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng;
  • Tập giải quyết, thực hiện các công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Trong thời gian thực hiện chế độ tập sự, đơn vị sự nghiệp công lập quản lý, sử dụng viên chức phải cử viên chức tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp trước khi bổ nhiệm. Thời gian tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng được tính vào thời gian thực hiện chế độ tập sự.

Không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự tương ứng với thời gian tập sự của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng quy định tại khoản 2 Điều này. Đối với các trường hợp không thực hiện chế độ tập sự, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải cử viên chức tham gia khóa bồi dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp viên chức trước khi bổ nhiệm.

Không bố trí, phân công công tác đối với người được tuyển dụng đang trong thời gian thực hiện chế độ tập sự sang vị trí việc làm khác vị trí được tuyển dụng ở trong cùng đơn vị sự nghiệp công lập hoặc sang đơn vị sự nghiệp công lập khác.

Thứ hai, về hướng dẫn tập sự được quy định tại Điều 22 Nghị định 115/2020/NĐ-CP như sau:

  • Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm hướng dẫn người tập sự nắm vững và tập làm những công việc theo yêu cầu nội dung tập sự quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định này.
  • Chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày viên chức đến nhận việc, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải ra quyết định bằng văn bản cử viên chức giữ chức danh nghề nghiệp bằng hoặc cao hơn, có năng lực, kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ để hướng dẫn người tập sự.

Như vậy, trên đây là các quy định về chế độ tập sự và hướng dẫn tập sự đối với viên chức.

Quyết định hướng dẫn tập sự viên chức
Quyết định hướng dẫn tập sự viên chức

Thời gian tập sự có được được tính vào thời gian xét nâng bậc lương không?

Theo quy định pháp luật về lao động, người lao động trong thời gian thử việc sẽ được hưởng lương. Tuy nhiên, mức lương được hưởng chỉ bằng 85% mức lương khi làm việc chính thức. Đối với viên chức, mức lương được hưởng trong thời gian tập sự bằng 85% mức lương bậc 1. Dưới đây là quy định pháp luật cụ thể về vấn đề này.

Đối với chế độ của viên chức tập sự, theo khoản 3 Điều 23 Nghị định 115/2020/NĐ-CP có quy định như sau:

Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của chức danh nghề nghiệp tuyển dụng. Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 2 chức danh nghề nghiệp tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 3 của chức danh nghề nghiệp tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật.

Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của chức danh nghề nghiệp tương ứng với trình độ đào tạo quy định tại khoản 1 Điều này trong các trường hợp sau:

(1) Làm việc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

(2) Làm việc trong các ngành, nghề độc hại, nguy hiểm;

(3) Hoàn thành nghĩa vụ quân sự; nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

Thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương.

Người hướng dẫn tập sự được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 mức lương cơ sở trong thời gian hướng dẫn tập sự.

Trong thời gian tập sự, người hướng dẫn tập sự và người tập sự còn được hưởng các chế độ tiền thưởng và phúc lợi khác (nếu có) theo quy định của Nhà nước và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

Như vậy, theo như quy định nêu trên thì thời gian tập sự sẽ không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương. Bên cạnh đó thì Điều 23 cũng có quy định về các chế độ và chính sách của viên chức tập sự sẽ được hưởng. Tùy vào từng trường hợp sẽ có các mức hưởng khác nhau theo pháp luật quy định.

Khuyến nghị

Đội ngũ luật sư, luật gia cùng chuyên viên, chuyên gia tư vấn pháp lý với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, chúng tôi có cung cấp dịch vụ tư vấn luật dân sự Luật sư 247 với phương châm “Đưa luật sư đến ngay tầm tay bạn” chúng tôi đảm bảo với quý khách hàng sự UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – CHUYÊN NGHIỆP.

Thông tin liên hệ

Luật sư 247 sẽ đại diện khách hàng để giải quyết các vụ việc có liên quan đến vấn đề Quyết định hướng dẫn tập sự viên chức hoặc cung cấp các dịch vụ khác liên quan như là tư vấn pháp lý về tranh chấp đất đai cha mẹ để lại. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành và đội ngũ chuyên gia pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng tháo gỡ vướng mắc, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hãy liên lạc với số hotline 0833102102 để được trao đổi chi tiết, xúc tiến công việc diễn ra nhanh chóng, bảo mật, uy tín.

Mời bạn xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Những trường hợp nào không thực hiện chế độ tập sự đối với viên chức?

Căn cứ theo khoản 5 Điều 21 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về chế độ tập sự đối với viên chức như sau:
“Điều 21. Chế độ tập sự
[…] 5. Không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự tương ứng với thời gian tập sự của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng quy định tại khoản 2 Điều này. Đối với các trường hợp không thực hiện chế độ tập sự, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải cử viên chức tham gia khóa bồi dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp viên chức trước khi bổ nhiệm.
6. Không bố trí, phân công công tác đối với người được tuyển dụng đang trong thời gian thực hiện chế độ tập sự sang vị trí việc làm khác vị trí được tuyển dụng ở trong cùng đơn vị sự nghiệp công lập hoặc sang đơn vị sự nghiệp công lập khác.”
Nên trường hợp này nếu anh thuộc quy định nêu trên thì anh không phải thực hiện tập sự nữa.

Chấm dứt hợp đồng làm việc đối với người tập sự trong trường hợp nào?

Về việc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với người tập sự được quy định tại Điều 25 Nghị định 15/2020/NĐ-CP như sau:
– Người tập sự bị chấm dứt hợp đồng làm việc và hủy bỏ quyết định tuyển dụng khi không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.
– Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hợp đồng làm việc và báo cáo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức hủy bỏ quyết định tuyển dụng đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.
– Người tập sự bị chấm dứt hợp đồng làm việc được đơn vị sự nghiệp công lập trợ cấp 01 tháng lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe về nơi cư trú.
Như vậy, người tập sự bị chấm dứt hợp đồng làm việc và hủy bỏ quyết định tuyển dụng khi không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật. Ngoài ra thì người tập sự bị chấm dứt hợp đồng làm việc được đơn vị sự nghiệp công lập trợ cấp 01 tháng lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe về nơi cư trú.

Điều kiện trở thành người hướng dẫn tập sự là gì?

Để được cử hướng dẫn công chức tập sự, công chức phải đáp ứng các điều kiện sau:
– Phải cùng ngạch hoặc có ngạch cao hơn công chức tập sự.
– Có năng lực và kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ.
Khi hết thời gian tập sự, người tập sự nộp báo cáo kết quả tập sự bằng văn bản. Đồng thời, người hướng dẫn tập sự phải nhận xét, đánh giá kết quả tập sự bằng văn bản. Các văn bản này phải gửi cho người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Luật khác

Comments are closed.