Chủ đề: Người Việt Nam phạm tội có 2 quốc tịch thì nguyên tắc xử lý như thế nào?