Chủ đề: Người quay phim có được xét để cấp thẻ nhà báo không?