Chủ đề: Giết người do bị lích động mạnh về tinh thần có phải là tình tiết giảm nhẹ