Chủ đề: Giấy tờ chứng minh quan hệ này thuộc thành phần hồ sơ khi người dân thực hiện các thủ tục pháp lý trong một số trường hợp.?