Chủ đề: Đã kết hôn có được miễn nghĩa vụ quân sự không