Chủ đề: Có được bổ nhiệm công chứng viên đối với cán bộ công chức đã bị xử lý kỷ luật không?