Chủ đề: Chức trách và nhiệm vụ của kế toán viên trung cấp được quy định như thế nào?