Chủ đề: Chưa đủ 18 tuổi mà giết người có phải chịu trách nhiệm hình sự không?