Chủ đề: Chủ xe cơ giới cố ý gây thiệt hại có được doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường hay không?