Chủ đề: Chi nhánh có được sử dụng chung hóa đơn với công ty mẹ không?