Quy định mới nhất về biệt phái viên chức là gì

29/11/2023
Quy định mới nhất về biệt phái viên chức
132
Views

Viên chức là cá nhân làm việc theo hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập và hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật. Hiện nay, một viên chức có thể công tác ở nhiều nơi, khi đơn vị sự nghiệp công lập ở tỉnh khác cần thêm viên chức thì các tỉnh khác sẽ xem xét số lượng viên chức để ra quyết định điều chuyển. Pháp luật gọi trường hợp này là biệt phái viên chức. Vậy quy định mới nhất về biệt phái viên chức như thế nào? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư 247 để biết thêm quy định pháp luật về vấn đề này nhé!

Căn cứ pháp lý

  • Luật Viên chức 2010;
  • Nghị định 115/2020/NĐ-CP.

Quy định mới nhất về biệt phái viên chức

Biệt phái được hiểu đơn giản một viên chức đang công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập này được chuyển sang đơn vị sự nghiệp công lập khác. Viên chức được biệt phái chịu sự quản lý, phân công của đơn vị sự nghiệp công lập mà mình được cử đến làm việc. Dưới đây là quy định pháp luật cụ thể về vấn đề này.

Căn cứ theo Điều 36 Luật Viên chức 2010 quy định như sau:

Điều 36. Biệt phái viên chức

1. Biệt phái viên chức là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập này được cử đi làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời hạn nhất định. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập quyết định việc biệt phái viên chức.

2. Thời hạn cử biệt phái không quá 03 năm, trừ một số ngành, lĩnh vực do Chính phủ quy định.

3. Viên chức được cử biệt phái phải chịu sự phân công công tác và quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được cử đến.

4. Trong thời gian biệt phái, đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức.

5. Viên chức được cử biệt phái đến miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của Chính phủ.

6. Hết thời hạn biệt phái, viên chức trở về đơn vị cũ công tác. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm tiếp nhận và bố trí việc làm cho viên chức hết thời hạn biệt phái phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức.

7. Không thực hiện biệt phái viên chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.”

Như vậy, viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập này được cử đi làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời hạn nhất định được hiểu là biệt phái viên chức.

Khi nào phải thực hiện biệt phái viên chức?

Biệt phái viên chức được thực hiện khi thuộc các trường hợp luật định, chẳng hạn như viên chức được biệt phái khi có nhiệm vụ đột xuất, cấp bách, có công việc cần được giải quyết trong thời gian nhất định. Dưới đây là quy định pháp luật cụ thể về biệt phái viên chức.

Căn cứ theo Điều 27 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 27. Biệt phái viên chức

1. Việc biệt phái viên chức được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Theo nhiệm vụ đột xuất, cấp bách;

b) Để thực hiện công việc cần giải quyết trong một thời gian nhất định.

2. Thời hạn biệt phái viên chức không quá 03 năm. Đối với ngành, lĩnh vực đặc thù, thời hạn biệt phái thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

3. Viên chức được cử biệt phái chịu sự phân công, bố trí, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được cử đến biệt phái.

4. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập quyết định việc biệt phái viên chức thuộc thẩm quyền quản lý hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật.

Trước khi quyết định biệt phái viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị được phân công, phân cấp quản lý viên chức cần gặp gỡ viên chức nêu rõ mục đích, sự cần thiết của việc biệt phái để nghe viên chức đề xuất ý kiến trước khi quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

5. Viên chức biệt phái được hưởng quyền lợi quy định tại khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều 36 Luật Viên chức.”

Đồng thời, căn cứ theo khoản 7 Điều 36 Luật Viên chức 2010 quy định thêm trường hợp không được biệt phái viên chức như sau:

“7. Không thực hiện biệt phái viên chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Bên cạnh đó, Điều 56 Luật Viên chức 2010 được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 2 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 cũng có đề cập đến trường hợp viên chức không được biệt phái khi:

Các quy định khác liên quan đến việc kỷ luật viên chức

3. Viên chức đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử thì không được bổ nhiệm, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng hoặc thôi việc.

Như vậy, Viên chức biệt phái trong các trường hợp như sau:

  • Theo nhiệm vụ đột xuất, cấp bách;
  • Để thực hiện công việc cần giải quyết trong một thời gian nhất định.

Thời gian biệt phái viên chức là không quá 03 năm và không được biệt phái viên chức đối với nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi hoặc đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử.

Quy định mới nhất về biệt phái viên chức
Quy định mới nhất về biệt phái viên chức

Viên chức biệt phái được hưởng quyền lợi gì?

Viên chức được biệt phái đến đơn vị sự nghiệp công lập khác vẫn được hưởng lương và các chế độ khác do đơn vị sự nghiệp công lập đang quản lý chi trả. Trường hợp viên chức được cử đến các đơn vị sự nghiệp công lập ở miền núi, biển xa xôi, vùng kinh tế khó khăn,… sẽ được hưởng một số chế độ khác trong chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Căn cứ theo khoản 5 Điều 27 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định như sau:

5. Viên chức biệt phái được hưởng quyền lợi quy định tại khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều 36 Luật Viên chức.”

Dẫn chiếu đến Điều 36 Luật Viên chức 2010 có quy định cụ thể về các quyền lợi mà viên chức được hưởng khi biệt phái như sau:

Điều 36. Biệt phái viên chức

1. Biệt phái viên chức là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập này được cử đi làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời hạn nhất định. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập quyết định việc biệt phái viên chức.

2. Thời hạn cử biệt phái không quá 03 năm, trừ một số ngành, lĩnh vực do Chính phủ quy định.

3. Viên chức được cử biệt phái phải chịu sự phân công công tác và quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được cử đến.

4. Trong thời gian biệt phái, đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức.

5. Viên chức được cử biệt phái đến miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của Chính phủ.

6. Hết thời hạn biệt phái, viên chức trở về đơn vị cũ công tác. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm tiếp nhận và bố trí việc làm cho viên chức hết thời hạn biệt phái phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức.

7. Không thực hiện biệt phái viên chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.”

Như vậy, để đảm bảo sự công bằng, quyền và lợi ích hợp pháp mà một viên chức khi thực hiện biệt pháp. Pháp luật đã có những quy định về tiền lương, quyền lợi cũng như chính sách hỗ trợ thêm khi viên chức đến nơi biệt phái.

Ngoài ra, nhằm ngăn chặn không nhận viên chức sau khi hết hạn biệt phái, pháp luật còn quy định thêm về người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm tiếp nhận và bố trí việc làm cho viên chức hết thời hạn biệt phái phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức.

Khuyến nghị

Luật sư 247 tự hào là hệ thống công ty Luật cung cấp các dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Với vấn đề trên, công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn luật dân sự đảm bảo hiệu quả với chi phí hợp lý nhằm hỗ trợ tối đa mọi nhu cầu pháp lý của quý khách hàng, tránh các rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện.

Thông tin liên hệ

Vấn đề Quy định mới nhất về biệt phái viên chức đã được chúng tôi cung cấp qua thông tin bài viết trên. Luật sư 247 luôn có sự hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên viên tư vấn pháp lý, quý khách hàng có vướng mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý liên quan như là công chứng tại nhà vui lòng liên hệ đến hotline 0833102102. Chúng tôi sẽ giải quyết các khúc mắc của khách hàng, làm các dịch vụ một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện. 

Mời bạn xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Khi nào được biệt phái viên chức?

Theo khoản 1 Điều 27 Nghị định 115/2020/NĐ-CP, việc biệt phái viên chức được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
– Theo nhiệm vụ đột xuất, cấp bách;
– Để thực hiện công việc cần giải quyết trong một thời gian nhất định.
Lưu ý: Không thực hiện biệt phái viên chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Thời hạn biệt phái viên chức là bao lâu?

Thời hạn biệt phái viên chức không quá 03 năm.
Đối với ngành, lĩnh vực đặc thù, thời hạn biệt phái thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Nghĩa vụ, quyền lợi của viên chức trong thời gian biệt phái là gì?

– Viên chức được cử biệt phái phải chịu sự phân công công tác và quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được cử đến.
– Trong thời gian biệt phái, đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức.
– Viên chức được cử biệt phái đến miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của Chính phủ.
– Hết thời hạn biệt phái, viên chức trở về đơn vị cũ công tác. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm tiếp nhận và bố trí việc làm cho viên chức hết thời hạn biệt phái phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Luật khác

Comments are closed.