Công ty có được tự ý trừ lương nhân viên hay không?

17/10/2021
Công ty có được tự ý trừ lương nhân viên hay không?
1067
Views

Công ty có được tự ý trừ lương nhân viên hay không?. Câu hỏi này được nhiều người lao động quan tâm; vì thực tế có rất nhiều trường hợp người sử dụng lao động tự ý trừ lương nhân viên mà không nêu rõ lý do. Hãy cùng Luật sư 247 tìm hiểu ngay sau đây.

Khi nào công ty được trừ lương nhân viên?

Căn cứ quy định tại Điều 102 Bộ luật lao động 2019; công ty được trừ lương nhân viên ; để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ; thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động; theo quy định tại Điều 129 của luật này.

“Điều 129. Bồi thường thiệt hại

1. Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật hoặc nội quy lao động của người sử dụng lao động.

Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 102 của Bộ luật này.”

Như vậy, người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do người lao động làm hỏng máy móc của công ty ; dụng cụ, thiết bị, tài sản của công ty

Công ty có được tự ý trừ lương nhân viên hay không?

Việc khấu trừ tiền lương của nhân viên; phải tuân theo trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại; quy định tại Điều 130 Bộ luật Lao động 2019; Điều 71, 72 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật lao động 2019 của Chính phủ. Cụ thể:

Trình tự, thủ tục xử lý bồi thường thiệt hại; tại khoản 2 Điều 130 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

1. Khi phát hiện người lao động có hành vi làm hư hỏng, làm mất dụng cụ, thiết bị hoặc làm mất tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì người sử dụng lao động yêu cầu người lao động tường trình bằng văn bản về vụ việc.

Như vậy công ty không được tự ý trừ lương nhân viên

Trình tự thủ tục phải thực hiện khi trừ lương nhân viên

Người sử dụng lao động tiến hành họp xử lý bồi thường thiệt hại như sau:

– Ít nhất 05 ngày làm việc trước khi tiến hành họp xử lý bồi thường thiệt hại; người sử dụng lao động thông báo đến các thành phần phải tham dự họp bao gồm: các thành phần quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 122 của Bộ luật Lao động, thẩm định viên về giá (nếu có); bảo đảm các thành phần này nhận được thông báo trước khi diễn ra cuộc họp. Nội dung thông báo phải nêu rõ thời gian, địa điểm tiến hành họp xử lý bồi thường thiệt hại; họ tên người bị xử lý bồi thường thiệt hại và hành vi vi phạm;

– Khi nhận được thông báo của người sử dụng lao động; các thành phần phải tham dự họp quy định tại điểm a khoản này; phải xác nhận tham dự cuộc họp với người sử dụng lao động. Trường hợp một trong các thành phần không thể tham dự họp theo thời gian; địa điểm đã thông báo; thì người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận việc thay đổi thời gian, địa điểm họp; trường hợp hai bên không thỏa thuận được; thì người sử dụng lao động quyết định thời gian, địa điểm họp;

– Người sử dụng lao động tiến hành họp xử lý bồi thường thiệt hại theo thời gian; địa điểm đã thông báo quy định tại điểm a, điểm b khoản này. Trường hợp một trong các thành phần phải tham dự họp; quy định tại điểm a khoản này không xác nhận tham dự; hoặc vắng mặt thì người sử dụng lao động; vẫn tiến hành họp xử lý bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Nội dung cuộc họp xử lý bồi thường thiệt hại; phải được lập thành biên bản; thông qua trước khi kết thúc cuộc họp và có chữ ký của người tham dự cuộc họp; theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này; trường hợp có người không ký vào biên bản thì người ghi biên bản nêu rõ họ tên; lý do không ký (nếu có) vào nội dung biên bản.

Các trường hợp bồi thường thiệt hại khác thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Quy định khiếu nại công ty tự ý trừ lương nhân viên

Căn cứ Điều 131 Bộ luật Lao động 2019; người phải bồi thường theo chế độ trách nhiệm vật chất; nếu thấy không thỏa đáng khi công ty tự y trừ lương nhân viên ; có quyền khiếu nại với người sử dụng lao động; với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 73. Khiếu nại về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất

Người bị xử lý kỷ luật lao động, bị tạm đình chỉ công việc hoặc phải bồi thường theo chế độ trách nhiệm vật chất nếu thấy không thỏa đáng thì có quyền khiếu nại với người sử dụng lao động, với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Chính phủ về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực lao động hoặc yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo trình tự quy định tại Mục 2 Chương XIV của Bộ luật Lao động.

Trường hợp người sử dụng lao động quyết định xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải trái quy định của pháp luật thì ngoài nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định của Chính phủ về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực lao động hoặc giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo trình tự quy định tại Mục 2 Chương XIV của Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động có nghĩa vụ thực hiện quy định tại Điều 41 của Bộ luật Lao động.

Mời bạn xem thêm

Công ty có được kỷ luật phạt tiền người lao động hay không?

Doanh nghiệp có bị phạt nếu vi phạm quy định thỏa ước lao động tập thể?

Các khoản phụ cấp của người lao động có bị tính đóng bảo hiểm không?

Trên đây là tư vấn của Luật sư 247 về vấn đề Công ty có được tự ý trừ lương nhân viên hay không?. Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc giải đáp những vấn đề pháp lý khó khăn; vui lòng sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật hoặc liên hệ hotline: 0833.102.102.

Câu hỏi thường gặp

An toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc được quy định ra sao?

Điểm c Khoản 2 Điều 69 Nghị định 145/2020/NĐ-CP thì nội dung này được quy định như sau:
An toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc: trách nhiệm chấp hành các quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân, các thiết bị bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; vệ sinh, khử độc, khử trùng tại nơi làm việc.

Xử lý kỷ luật lao động không đúng trình tự bị xử phạt ra sao?

Điểm d Khoản 2 Điều 18 Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động với hành vi xử lý kỷ luật lao động, bồi thường thiệt hại không đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.
Điểm b Khoản 4 điều này còn quy định buộc nhận người lao động trở lại làm việc và trả đủ tiền lương cho người lao động tương ứng với những ngày nghỉ việc.

Trách nhiệm vật chất là gì?

Theo Điểm h Khoản 2 Điều 69 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định:
Trách nhiệm vật chất: quy định các trường hợp phải bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi gây thiệt hại tài sản; do làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản hoặc tiêu hao vật tư quá định mức; mức bồi thường thiệt hại tương ứng mức độ thiệt hại; người có thẩm quyền xử lý bồi thường thiệt hại.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Lao động

Trả lời