Thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trọn gói

11/09/2021
Thành lập hợp tác xã
544
Views

Hợp tác xã luôn có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Nhiều đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách nhà nước, kim ngạch xuất khẩu, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, xóa đói giảm nghèo, ổn định xã hội. Hợp tác xã, liên hiệp HTX là mắt xích quan trọng trong mạng lưới sản xuất; chuỗi giá trị và là một trong những lực lượng nòng cốt trong việc tạo ra của cải, vật chất xã hội. Thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được khuyến khích và hiện nay đang được ưa chuộng. Chính vì vậy mà Luật Sư 247 xin gửi đến bạn đọc bài viết dưới đây. Mời bạn đọc theo dõi nhé!

Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã là gì?

Theo Luật Hợp tác xã năm 2012, hợp tác xã và liên hiệp HTX là:

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

Liên hiệp hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 04 hợp tác xã tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu chung của hợp tác xã thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý liên hiệp hợp tác xã.

Điều kiện để thành lập hợp tác xã, liên hiệp HTX

Về ngành nghề sản xuất, kinh doanh

Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm. Trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có điều kiện.

Tại Điều 6 Luật Đầu tư 2014 có quy định như sau:

1. Cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây:

a) Kinh doanh các chất ma túy theo quy định tại Phụ lục 1 của Luật này;

b) Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục 2 của Luật này;

c) Kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã theo quy định;

d) Kinh doanh mại dâm;

đ) Mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người;

e) Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người.

2. Việc sản xuất, sử dụng sản phẩm quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, điều tra tội phạm, bảo vệ quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Yêu cầu về hồ sơ

Hồ sơ đăng ký có đầy đủ giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật. Hồ sơ gồm có:

 • Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người có thẩm quyền đăng ký
 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập
 • Điều lệ
 • Phương án sản xuất kinh doanh
 • Danh sách thành viên hợp tác xã
 • Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên
 • Nghị quyết Hội nghị thành lập
 • Trường hợp đăng ký liên hiệp hợp tác xã là tổ chức tín dụng kèm theo hồ sơ phải có bản sao hợp lệ giấy phép; hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trụ sở chính

Trụ sở chính của liên hiệp hợp tác xã được xác định gồm:

 • Số nhà, tên đường, phố, xã, phường; thị trấn, huyện, quận, thị xã; thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên lãnh thổ Việt Nam;
 • Số điện thoại
 • Số fax
 • Thư điện tử (nếu có).

Tên của hợp tác xã

Tên của liên hiệp hợp tác xã được đặt theo quy định tại Điều 22 của Luật Hợp tác xã; Nghị định số 193/2013/NĐ-CP, Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT.

Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được viết bằng tiếng Việt hoặc ký tự La – tinh trừ ký tự đặc biệt; có thể kèm theo chữ số, ký hiệu và được bắt đầu bằng cụm từ “hợp tác xã” hoặc “liên hiệp hợp tác xã”; sau đó là tên riêng của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có thể sử dụng ngành, nghề kinh doanh hay ký hiệu phụ trợ khác để cấu thành tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chính; chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải được in; hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát hành.

Hồ sơ thành lập hợp tác xã, liên hiệp HTX

Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người có thẩm quyền đăng ký.

Trường hợp được ủy quyền, phải có thêm:

 • Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền;
 • Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ s;, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ; nhận kết quả hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

Giấy đề nghị đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã

Điều lệ hợp tác xã

Phương án sản xuất kinh doanh

Danh sách thành viên hợp tác xã

Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên

Nghị quyết Hội nghị thành lập

Trường hợp đăng ký liên hiệp hợp tác xã là tổ chức tín dụng kèm theo hồ sơ phải có bản sao hợp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thủ tục thành lập HTX và Liên hiệp HTX

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người có thẩm quyền đăng ký liên hiệp hợp tác xã hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, nơi liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính.

Trường hợp được ủy quyền thì phải có thêm giấy tờ sau:

 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân;
 • Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã khi:

 • Có đủ giấy tờ theo quy định;
 • Thông tin của liên hiệp hợp tác xã đã được kê khai đầy đủ vào các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã theo quy định;
 • Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã;
 • Đã nộp lệ phí đăng ký hợp tác xã theo quy định.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã; Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp đăng ký theo quy định. Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi; bổ sung bằng văn bản cho người thành lập liên hiệp hợp tác xã trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Phòng Đăng ký kinh doanh ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã. Đối với mỗi một bộ hồ sơ do liên hiệp hợp tác xã nộp trong 01 Thông báo yêu cầu sửa đổi; bổ sung hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã

Trường hợp hồ sơ đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 24 Luật Hợp tác xã; liên hiệp hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Dịch vụ thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trọn gói

Dịch vụ thành lập hợp tác xã do Luật sư 247 cung cấp sẽ đảm bảo giúp bạn an toàn về mặt pháp lý; tránh được mọi rủi ro phát sinh. Đặc biệt dịch vụ của chúng tôi sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian, công sức. Bạn chỉ cần ngồi nhà là đã có thể thành lập hợp tác xã cho mình và người thân, bạn bè.

Chung tôi cam kết về mặt chuyên môn thực hiện. Đội ngũ chuyên viên có chuyên môn cần tốt sẽ vạch ra phương án kinh doanh phù hợp cho bạn.

Lợi ích mà Luật Sư 247 mang lại

Dịch vụ thành lập hợp tác xã trọn gói sẽ hỗ trợ quý khách với kết quả có được sau khi hoàn thiện thủ tục đăng ký kinh doanh, cụ thể:

 • Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã bản vàng do UBND cấp quận huyện;
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu cảu hợp tác xã Hồ sơ lưu hành nội bộ của hợp tác xã;
 • Hướng dẫn, đại diện thực hiện các thủ tục sau thành lập hợp tác xã như: thông báo website; bảo hộ logo; đăng ký mã số mã vạch.
 • Ngoài ra, quý khách có thể lựa chọn sử dụng những dịch vụ liên quan khác như: tư vấn pháp luật thường xuyên song song với tư vấn thủ tục thành lập hợp tác xã.

Luật Sư 247 sẽ hỗ trợ quý khách trong công việc:

 1. Tư vấn thủ tục thành lập hợp tác xã; thủ tục sau thành lập một cách rõ ràng các quy trình thực hiện
 2. Soạn thảo hồ sơ giấy tờ một cách phù hợp, chính xác
 3. Đại diện thực hiện nộp và nhận kết quả
 4. Bàn giao kết quả tại nhà
 5. Hỗ trợ tư vấn pháp lý, tư vấn thương xuyên cho hợp tác xã

Liên hệ Luật Sư

Trên đây là những thông tin chúng tôi muốn cung cấp đến cho bạn đọc về Thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm 2021. Mong rằng những thông tin trên thực sự hữu ích dành cho bạn đọc.

Nếu Quý khách đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ Thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; hãy cho tôi biết điều đó bằng cách nhấc máy và gọi ngay: 0936 408 102

Câu hỏi thường gặp

Kê khai và nộp thuế môn bài, đăng ký phương pháp tính thuế lòa gì?

Sau khi được cấp giấy chứng nhận kinh doanh, hợp tác xã liên hệ với cơ quan thuế để nộp tờ khai thuế môn bài và thực hiện việc nộp thuế qua tài khoản ngân hàng (được mở tại những ngân hàng có liên kết với cơ quan thuế). Đồng thời hợp tác xã được quyền tự chủ lựa chọn phương pháp tính thuế (khấu trừ hoặc trực tiếp) và phải làm thủ tục này với cơ quan thuế.

Có thể nộp hồ sơ Thành lập hợp tác xã, liên hiệp HTX online được không?

Câu trả lời là có. Tuy nhiên người nộp cần chú ý như sau:
– Người có thẩm quyền đăng ký liên hiệp hợp tác xã phải kê khai thông tin; tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử. Phải theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã.
– Hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã qua mạng điện tử hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu.
– Thời hạn để liên hiệp hợp tác xã sửa đổi; bổ sung hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã qua mạng điện tử là 60 ngày. Ngày này tính kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Điều kiện để sử dụng con dấu khi Thành lập hợp tác xã, liên hiệp HTX là gì?

Tổ chức kinh tế tự quyết định việc sử dụng thêm con dấu. Tổ chức kinh tế quy định tại Nghị định này là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập, hoạt động theo các luật: Công chứng, luật sư, giám định tư pháp, kinh doanh bảo hiểm, chứng khoán, hợp tác xã.

Khi thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thì đặt tên tổ chức cần lưu ý những gì?

Cần lưu ý không được đặt tên như sau:
– Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân; tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp; tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ; hoặc một phần tên riêng của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
– Sử dụng tên danh nhân, từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử; văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

5/5 - (2 bình chọn)
Chuyên mục:
Dịch vụ Luật Sư

Trả lời