Chủ đề: Tải xuống Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng