Chủ đề: Những người cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở được tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình