Chủ đề: nguyên tắc cơ bản của thừa kế theo pháp luật được quy định như thế nào?