Chủ đề: Nguyên đơn có được lấy lời khai của bị đơn không;