Chủ đề: Người Việt Nam đang ở nước ngoài có quyền từ chối nhận di sản thừa kế không?