Chủ đề: Người vay phải hoàn trả nợ gốc và phí tiền vay của Quỹ Hỗ trợ nông dân như thế nào?