Chủ đề: Người thuộc hộ nghèo ở TP.HCM có quyền khiếu nại về những hành vi của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý không?