Chủ đề: Người sử dụng lao động cần đảm bảo an toàn bằng biện pháp nào trước và trong quá trình triển khai hoạt động xây dựng?