Chủ đề: Người không biết chữ giao kết hợp đồng có được hay không