Chủ đề: Người gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết phải bồi thường khi nào