Chủ đề: Người được ủy quyền có được tự ý bán đất cho người khác?