Chủ đề: Người đang chấp hành hình phạt tù có được ủy quyền không?