Chủ đề: Khó khăn do Covid-19 có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?