Chủ đề: Hủy thầu có cần phê duyệt lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu không?