Chủ đề: Giết người do ngáo đá có được phạt nhẹ hơn không?