Chủ đề: Giám đốc doanh nghiệp muốn xin nghỉ việc thì phải báo trước bao lâu?