Chủ đề: Có được tính là người lao động nghỉ lễ nếu thời gian xin nghỉ ốm trùng vào thời gian nghỉ lễ không?