Chủ đề: Có được kết hôn với người tham gia nghĩa vụ mà đào ngũ không?