Chủ đề: Chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm sang đất làm muối thì thời hạn sử dụng đất là bao nhiêu?