Chủ đề: Chứng minh nhân dân bị cắt góc có được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao không?