Chủ đề: Chủ tịch xã có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính không? Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã có nhiệm vụ gì?Tổ chức bộ máy của ủy ban nhân dân cấp xã?